17 ގަޑިއިރު ކުރިން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ހަރަދު ދަށަށް، އުމްރާނީ ތަރައްގީ އިތުރުވަނީ

މިއަހަރުގެ އަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ހަރަދުތައް ދަށަށް ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ރިކަރަންޓް ހަރަދުތައް ދަށްވެ، އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ކެޕިޓަލް ހަރަދުތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން އެކުލަވާލި މިދިޔަ މަހުގެ އިގްތިސާދީ ރިވިއުގައި ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ މިދިޔަ މަހުގެ ރިވިއުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެމްއެމްއޭ އިން މިހާތަނަށް އެ އިދާރާއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ އާއި ހަރަދުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ހުރީ 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ކަމަށެވެ. އެއީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު، 41.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް ރިވިއުގައިވެ އެވެ.

ރިވިއުގައިވާ ގޮތުން ހަރަދު އިތުރުވީ ކެޕިޓަލް ހަރަދުތައް ނޫނީ އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް ކުރާ ހަރަދު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އޮގަސްޓް މަހާ ހަމަޔަށް އައި އިރު، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަދި ޓީ-ބިލްގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް ދެއްކި ފައިސާގެ އަދަދު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ހަރަދު ނޫނީ ރިކަރަންޓް ހަރަދު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިވިއުގައިވެ އެވެ.

ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އޮގަސްޓް މަހު ސަރުކާރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެގޮތުން، އޮގަސްޓްމަހު ލިބުނު، 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު، 426 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށް އަދަދެއް ކަމަށް ރިވިއުގައިވެ އެވެ. އެގޮތަށް ދިމާވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ލިބުނު ޓެކްސްގެ މިންވަރު ދަށްވުމާއި ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުން ކަމަށް ރިވިިއުގައިވެ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭންކްތަކަށާއި ޕެންޝަން ފަންޑަށް ވިއްކި ޓީބިލްތަކުގެ އަދަދު އަންނަނީ މަހުން މަހަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފައިދާ ދައްކަން ހުރި ޓީބިލްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 21.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފަ އެވެ. އަދި ބޭންކްތަކުން ޓީބިލަށް އިންވެސްޓް ކުރި އަދަދު ވަނީ 28 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފަ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކްތަކުން ދޫކުރަން ހުންނަ ފައިސާގެ އަދަދު މަދުވާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް، 532.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގައި ހުރި އިރު، ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ރިޒާވްގެ އަދަދު ވަނީ 186.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. މިއީ 15-10 ޕަސެންޓްގެ ދަށްވުމެކެވެ. އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ ބޭނުން ކުރެވޭ ރިޒާވް ދަށްވުމަށް ދިމާވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ބޭންކްތަކަށް ބޭރު ފައިސާ ވިއްކި އަދަދު އިތުރުވުމެވެ. އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާ ދިމާކޮށް ބޭރު ފައިސާގެ ޑިމާންޑް ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވެފަ އެވެ